Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Epiroc och genom vilket aktieägarna utövar sin rösträtt i frågor som fastställande av resultat och balansräkning, disposition av bolagets vinst- eller förlust, allokering av bolagets vinst, vall av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Epirocs årsstämma hålls under årets första halvår.

Epirocs årsstämma 2019 hölls den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. 

 • 20190509 Rapport från Epirocs årsstämma 2019 130.8 kB, PDF
 • Protokoll Årsstämma 2019 2.1 MB, PDF
 • Bilaga 2 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.docx 78.5 kB, PDF
 • Bilaga 3 - Personaloptionsplan.docx 92.8 kB, PDF
 • Bilaga 4 - Mandat avseende egna aktier etc.docx 90.3 kB, PDF
 • Bilaga 5 - Instruktion för valberedningen.docx 74.9 kB, PDF
 • Kallelse till årsstämma i Epiroc AB 2019.pdf 278 kB, PDF
 • Styrelsens yttrande - utdelning och återköp av egna aktier 251.3 kB, PDF
 • Förslag till val av styrelseledamöter 90.9 kB, PDF
 • Valberedningens motiverade yttrande 247.1 kB, PDF
 • Valberedningens förslag villkor för tilldelning av syntetiska aktier 125.4 kB, PDF
 • Utvärdering av ersättningspolicy 2018 124.5 kB, PDF
 • Revisorns yttrande över ersättning ledande befattningshavare 794.9 kB, PDF
 • Epiroc års- och hållbarhetsredovisning 2018 4.9 MB, PDF
Annual general meeting April 2015