Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Årsstämmor

Bolagsstämman, även kallad årsstämman, är det högsta beslutande organet i Epiroc och genom vilket aktieägarna utövar sin rösträtt i frågor som fastställande av resultat och balansräkning, disposition av bolagets vinst- eller förlust, allokering av bolagets vinst, vall av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Epirocs årsstämma hålls under årets första halvår.