Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Epiroc och genom vilket aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämman beslutas om fastställande av resultat och balansräkning, disposition av bolagets vinst- eller förlust, allokering av bolagets vinst, val av styrelseledamöter och revisorer, ersättning till styrelsen och revisorn samt riktlinjer för ersättning till koncernledningen.

 

Epirocs årsstämma hålls under årets första halvår.