Close

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Epirocs högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sin rösträtt och beslutar om t.ex. bolagets bolagsordning och bolagsstyrning med mera. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Kallelse inför års- eller bolagsstämma publiceras på Epirocs hemsida och annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelande om stämman publiceras också i de två tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

En öppen aktieägardialog är viktig för Epiroc och aktieägare ges möjlighet att ställa frågor vid eller innan stämman. Stämmans beslut meddelas via pressmeddelande och mötesprotokoll publiceras på Epirocs hemsida. 

Accelerate the transformation