Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Epiroc och genom vilket aktieägarna utövar sin rösträtt i frågor som fastställande av resultat och balansräkning, disposition av bolagets vinst- eller förlust, allokering av bolagets vinst, vall av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Epirocs årsstämma hålls under årets första halvår.

Epirocs årsstämma 2019 kommer att hållas den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna.

Aktieägare som avser att delta i årsstämman måste, senast fredagen den 3 maj 2019, dels vara inskrivna i den av Euroclear förda aktieboken, och dels ha anmält sig till bolaget.

Anmälan och fullmakt

  • Kallelse till årsstämma i Epiroc AB 2019.pdf 278 kB, PDF
  • Styrelsens yttrande - utdelning och återköp av egna aktier 251.3 kB, PDF
  • Förslag till val av styrelseledamöter 90.9 kB, PDF
  • Valberedningens motiverade yttrande 247.1 kB, PDF
  • Valberedningens förslag villkor för tilldelning av syntetiska aktier 125.4 kB, PDF
  • Utvärdering av ersättningspolicy 2018 124.5 kB, PDF
  • Revisorns yttrande över ersättning ledande befattningshavare 794.9 kB, PDF
  • Epiroc års- och hållbarhetsredovisning 2018 4.9 MB, PDF
Annual general meeting April 2015