Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Epiroc och genom vilket aktieägarna utövar sin rösträtt i frågor som fastställande av resultat och balansräkning, disposition av bolagets vinst- eller förlust, allokering av bolagets vinst, vall av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Epirocs årsstämma hålls under årets första halvår.

Epirocs årsstämma 2019 kommer att hållas den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. 

Annual general meeting April 2015