Close

Revisor

Den externa revisorns uppgift är att granska koncernens Års- och hållbarhetsredovisning och bokföring, koncernredovisning och de större dotterbolagen samt styrelsens och VD och koncernchefens förvaltning av Epiroc. Den huvudansvarige revisorn deltar vid alla sammanträden med revisionsutskottet. Revisorn presenterar årsrevisionen vid ett styrelsesammanträde utan närvaro av medlem i koncernledningen. Efter varje räkenskapsår lämnar revisorn en revisionsberättelse till årsstämman.

 

Vid årsstämman 2022 valdes revisorn Ernst & Young AB till extern revisor fram till årsstämman 2023 i enlighet med valberedningens förslag. Huvudansvarig revisor är Erik Sandström. 

 

Sidan uppdaterades 2022-04-26. 
Accelerate the transformation