Close

Efterlevnad av handelsregler

Vi åtar oss att hantera import, export och alla former av handel på ett lagligt och etiskt sätt. Vi följer alla tillämpliga lagar, förordningar, licenskrav, bojkotter, embargon, sanktioner och restriktioner avseende export och import av gods, överföring av teknik, information och tjänster. Vi följer alla internationella fördrag och avtal avseende icke-spridning av kärnvapen, missilteknik samt kemiska och biologiska vapen. Därutöver ska vi alltid tillhandahålla korrekt och sanningsenlig information om våra produkter och annat till tullmyndigheter och andra relevanta myndigheter.

 

FN, EU och USA använder ofta handelssanktioner för att främja nationell säkerhet och utrikespolitiska intressen. Individer, företag, regeringar och organisationer samt handel med vissa varor eller tjänster med ett sanktionerat land kan bli föremål för sanctioner. För att säkerställa efterlevnad av sanktioner måste alla Epiroc-enheter som direkt eller indirekt ägnar sig åt export, implementera ett screeningförfarande baserat på de krav som anges i våra riktlinjer för utförande av screening. Ytterligare krav gäller för Epiroc-enheter som bedriver handel med länder som Epiroc i policyn, har definierats som riskländer och handel med vissa länder är helt förbjuden.

 

Försäljning till omtvistade eller ockuperade territorier där internationell lag kränks är också förbjuden.

DML rotary blasthole drills

Amerikanska medborgare, personer med permanent uppehållstillstånd i USA och personer som är fysiskt närvarande i USA är förhindrade att delta i beslut, affärer, transaktioner eller handlande som kan innebära brott mot amerikanska sanktioner. Det innefattar även att hänvisa till annan att vidta handling som kan vara ett brott mot amerikanska sanktioner. Liknande regler gäller för EU-medborgare.

 

Företaget har processer på plats för att klassificera alla produkter enligt systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS) samt processer för korrekt klassificering enligt exportkontrollregler och sanktionsregler.

 

Alla Epiroc gränsöverskridande försändelser, exporter och importer ska vara korrekta vad gäller tullklassificering, tullvärde, ursprung, mervärdesskatt (moms), skatt på varor och tjänster (GST) och licenser.

 

Alla Epiroc-enheter ska inkludera standardklausuler i sina avtal och anbud med åttagnaden om efterlevnad av handelsregler.

Företaget har processer på plats för att säkerställa att dokumentation avseende efterlevnad av handelsregler bevaras.

Accelerate the transformation