Close

Dataskydd

Vi åtar oss att följa rättvisa, transparenta och lagenliga standarder gällande personlig integritet. Vi behandlar endast personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och förordningar och enbart för lagenliga, tydliga och specifika syften. När vi på Epiroc anförtros personuppgifter måste vi skydda dessa och vidta lämpliga åtgärder för att skydda dessa från att missbrukas. Vi måste följa alla tillämpliga integritetslagar när vi samlar in, använder och delar personuppgifter och följa företagets riktlinjer för insamling, lagring, användning eller överföring. Vi ska inte bereda oss tillgång till personlig information som lagras i våra system, förutom för ändamål som återspeglar de syften för vilka informationen samlades in.

 

Vi har en allmän datasekretesspolicy med hänvisningar till mer detaljerade policyer och riktlinjer för specifika områden. I denna policy redogörs för de allmänna principerna för behandling av personuppgifter som gäller inom koncernen, registrerades rättigheter, hur man rapporterar personuppgiftsintrång, IT-säkerhet, till vem personuppgifter kan överföras och till vilka länder, samt kontaktuppgifter.

 

Vår policy avseende anställdas personuppgifter innehåller detaljerad information till våra anställda om behandlingen av anställdas personuppgifter, hur personuppgifter samlas in, lagringstider, till vilka personuppgifter får överföras och till vilka länder, anställdas rättigheter och hur de kan utövas, skydd för personuppgifter och var man kan klaga.

Vår policy för koncerninterna personuppgiftsbehandlingar anger hur vi behandlar personuppgifter inom vår koncern. 

 

Vår policy avseende integritetsmeddelande och cookiepolicy  anger hur vi genom integritetsmeddelanden på de offentliga webbplatser, som vi har på koncern- och lokalnivå, informerar intressenter om vår behandling av personuppgifter. Vår cookiepolicy innehåller information om hur vi informerar intressenter om vår cookiehantering.

 

Vi har en policy avseende informationssäkerhetsincidenter och personuppgiftsintrång som ger information om hur registrerade kan agera i händelse av en informationssäkerhetsincident eller ett personuppgiftsintrång och vem de kan kontakta. Vidare har vi riktlinjer för hur registrerades kan begäran av information samt hur vi hanterar och svarar på sådana förfrågningar. Vi har också riktlinjer avseedne dataportabilitet med information om hur vi hanterar och svarar på förfrågningar om dataportabilitet.

 

När vi anlitar en tredje part för biträde med att behandla personuppgifter för vår räkning ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal  med dessa som är baserade på våra mallavtal med skydd för personuppgiftsbehandling.

Accelerate the transformation