Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Skuld

Epirocs finansiella riskhantering är centraliserad I syfte att gynna stordriftsfördelar, säkerställa en god intern kontroll och facilitera övervakning av risk.

Den centrala Treasury funktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt tjänar som en internbank för koncernen.

Skuld tas i första hand upp av moderbolaget Epiroc AB och överförs till dotterbolag i form av interna lån alternativt kapitaltillskott. Finansiering tas även upp lokalt i länder där det föreligger legala restriktioner vilka förhindrar finansiering via koncernbolag.

Skuldstruktur och förfalloprofil

I samband med noteringen den 18 juni 2018 ingick koncernen en bryggfacilitet om 6 000 MSEK med en grupp banker, varav 5 000 MSEK utnyttjades. Utöver detta var Epiroc garanterad ett bilateralt lån om 100 MEUR från Europeiska investeringsbanken vilket förfaller år 2022. Vid slutet av december har 4 000 MSEK utav bryggfaciliteten refinansierats genom kapitalmarknadsupplåning om 2 000 MSEK samt ett bilateralt lån om 2 000 MSEK med två på varandra följande förlängningsoptioner på ett år vardera, båda med förfall år 2023. Resterande del av bryggfaciliteten, uppgående till 1 000 MSEK, kommer att ersättas i början av 2019.

En revolverande kreditfacilitet om 4 000 MSEK är tillgänglig att användas för generella företagsändamål och som en backup facilitet. Löptiden är fem år med tillägg av två ettåriga förlängningsoptioner, vilka kan utnyttjas vid kreditfacilitetens första och andra årsdag, förbehållet att samtycke föreligger hos långivarna. Faciliteten ingicks av Bank of China, Citibank, Danske bank, Deutsche Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Standard Chartered Bank och Svenska Handelsbanken. Koncernen har även ett svenskt företagscertifikatprogram tillgängligt med ett ramverk om 2 000 MSEK.

Låneprogram

Epiroc EMTN program

Epiroc har ett €1,500,000,000 Euro Medium Term Note Program. 

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska. 


  • Epiroc EMTN Base Prospectus.pdf 934.5 kB, PDF
  • Presentation EMTN Program 2.2 MB, PDF

Kreditbetyg

Epiroc tilldelades preliminärt BBB+ kreditbetyg från S&P Global Ratings den 21 november 2018. Den 5 december tilldelades Epiroc ett BBB+ långsiktigt kreditbetyg och ett BBB+ kreditbetyg på de obligationer på SEK 2 miljarder som Epiroc emitterade den 29 november 2018.

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.

  • 20181205 - S&P Global Ratings - Epiroc.pdf 316 kB, PDF
  • S&P Global Ratings - Epiroc.pdf 290.9 kB, PDF