Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Skuld

Epirocs finansiella verksamhet är centraliserad för att ge stordriftsfördelar, säkerställa en god intern kontroll och underlätta övervakningen av risk.

Den centrala finansfunktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernens finansiella transaktioner.

Skuld upptas huvudsakligen av moderbolaget Epiroc AB och överförs till dotterbolag I form av interna lån eller genom kapitaltillskott. Finansiering sker även lokalt i dotterbolag, främst I länder med restriktioner där utlåning via koncernbolag inte är möjligt.

Skuldstruktur och förfalloprofil

Epirocs finansiering är säkrad genom en revolverande kreditfacilitet och ett överbryggningslån från bankgruppen samt ett bilateralt lån från Europeiska Investeringsbanken. Överbryggningslånet, uppgående till 6 miljarder SEK, har en löptid om tolv månader med två förlängningsavtal om sex månader vardera, vilka kan utnyttjas efter Epirocs gottbefinnande. Överbryggningslånet ingicks av Citibank, Danske Bank, Nordea och Skandinaviska Enskilda Banken. Epiroc avser att ersätta lånet med mellan- och/eller långfristig finansiering. Den Revolverande Kreditfaciliteten (RCF) är avsedd att användas för generella bolagsbehov och som en back-up facilitet. Den förfaller fem år från avtalsdagen, med ytterligare två förlängningsavtal om ett år vardera, vilka kan utnyttjas på den första och andra årsdagen från avtalsdagen, efter samtycke från långivarna. RCF:en ingicks av Bank of China, Citibank, Danske Bank, Deutsche Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Standard Chartered Bank och Svenska Handelsbanken.

Låneprogram

Epiroc EMTN program

Epiroc har ett €1,500,000,000 Euro Medium Term Note Program. 

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska. 


  • Epiroc EMTN Base Prospectus.pdf 934.5 kB, PDF
  • Presentation EMTN Program 2.2 MB, PDF

Kreditbetyg

Epiroc tilldelades preliminärt BBB+ kreditbetyg från S&P Global Ratings den 21 november 2018. Den 5 december tilldelades Epiroc ett BBB+ långsiktigt kreditbetyg och ett BBB+ kreditbetyg på de obligationer på SEK 2 miljarder som Epiroc emitterade den 29 november 2018.

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.

  • 20181205 - S&P Global Ratings - Epiroc.pdf 316 kB, PDF
  • S&P Global Ratings - Epiroc.pdf 290.9 kB, PDF