Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Skuld

Epirocs finansiella riskhantering är centraliserad I syfte att gynna stordriftsfördelar, säkerställa en god intern kontroll och facilitera övervakning av risk.

Den centrala Treasury funktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt tjänar som en internbank för koncernen.

Skuld tas i första hand upp av moderbolaget Epiroc AB och överförs till dotterbolag i form av interna lån alternativt kapitaltillskott. Finansiering tas även upp lokalt i länder där det föreligger legala restriktioner vilka förhindrar finansiering via koncernbolag. 

Skuldstruktur och förfalloprofil

Den långfristiga finansieringen består av upplåning på kapitalmarknaden om MSEK 4 000 (MSEK 2 000 med förfall 2023 och MSEK 2000 med förfall 2026), ett bilateralt lån från Svensk Exportkredit (SEK) och Svenska Handelsbanken (SHB) om MSEK 2 000 med förfall 2025, ett bilateralt lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB) om MEUR 100 med förfall 2022 samt ett bilateralt lån från Nordiska Investeringsbanken (NIB) om MSEK 1 000 med förfall 2027.


En revolverande kreditfacilitet om MSEK 4 000 med förfall 2025 är tillgänglig att användas för generella företagsändamål och som en backup facilitet. De banker som ingår i kreditfaciliteten är Bank of China, Citibank, Danske bank, Deutsche Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Standard Chartered Bank och Svenska Handelsbanken. Koncernen har även ett svenskt företagscertifikatprogram tillgängligt med ett ramverk om MSEK 2 000. 

Låneprogram

Epiroc EMTN program

Epiroc har ett €1,500,000,000 Euro Medium Term Note Program. 

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska. 

Kreditbetyg

Epiroc tilldelades preliminärt BBB+ kreditbetyg från S&P Global Ratings den 21 november 2018. Den 5 december tilldelades Epiroc ett BBB+ långsiktigt kreditbetyg och ett BBB+ kreditbetyg på de obligationer på SEK 2 miljarder som Epiroc emitterade den 29 november 2018.

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.