Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Skuld

Epirocs finansiella riskhantering är centraliserad I syfte att gynna stordriftsfördelar, säkerställa en god intern kontroll och facilitera övervakning av risk.

Den centrala Treasury funktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt tjänar som en internbank för koncernen.

Skuld tas i första hand upp av moderbolaget Epiroc AB och överförs till dotterbolag i form av interna lån alternativt kapitaltillskott. Finansiering tas även upp lokalt i länder där det föreligger legala restriktioner vilka förhindrar finansiering via koncernbolag.

Skuldstruktur och förfalloprofil

Per slutet av februari 2019 hade bryggfaciliteten uppgående till 6 000 MSEK, vilken koncernen ingått i samband med noteringen den 18 juni 2018, ersatts.

Den långfristiga finansieringen består av upplåning på kapitalmarknaden om 2 000 MSEK med förfall 2023, ett bilateralt lån från Svensk Exportkredit (SEK) och Svenska Handelsbanken (SHB) om 2 000 MSEK med förfall 2023 med två på varandra följande förlängningsoptioner på ett år vardera, ett bilateralt lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB) om 100 MEUR med förfall 2022 samt ett bilateralt lån från Nordiska Investeringsbanken (NIB) om 1 000 MSEK med förfall 2027.

En revolverande kreditfacilitet om 4 000 MSEK är tillgänglig att användas för generella företagsändamål och som en backup facilitet. Löptiden är fem år med tillägg av två ettåriga förlängningsoptioner, vilka kan utnyttjas vid kreditfacilitetens första och andra årsdag, förbehållet att samtycke föreligger hos långivarna. Faciliteten ingicks av Bank of China, Citibank, Danske bank, Deutsche Bank, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Standard Chartered Bank och Svenska Handelsbanken. Koncernen har även ett svenskt företagscertifikatprogram tillgängligt med ett ramverk om 2 000 MSEK.

Låneprogram

Epiroc EMTN program

Epiroc har ett €1,500,000,000 Euro Medium Term Note Program. 

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska. 
  • Epiroc EMTN Base Prospectus 934.5 kB, PDF
  • Presentation EMTN Program 2.2 MB, PDF

Kreditbetyg

Epiroc tilldelades preliminärt BBB+ kreditbetyg från S&P Global Ratings den 21 november 2018. Den 5 december tilldelades Epiroc ett BBB+ långsiktigt kreditbetyg och ett BBB+ kreditbetyg på de obligationer på SEK 2 miljarder som Epiroc emitterade den 29 november 2018.

Dokumentationen nedan finns enbart tillgänglig på engelska.
  • 2018-12-05 S&P Global Ratings – Epiroc 316 kB, PDF
  • 2018-11-21 S&P Global Ratings – Epiroc 290.9 kB, PDF