Close

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och andra medlemmar i koncernledningen som hädanefter benämns som ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna är framåtblickande, d.v.s. de ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och ändringar i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutats eller godkänts av stämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För mer information avseende Bolagets affärsstrategi se den senast tillgängliga årsredovisningen på Epiroc koncernens hemsida: Länk

 

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

 

I Bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Dessa program har beslutats av, och eventuella framtida program kommer att beslutas av, stämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För mer information avseende befintliga incitamentsprogram, se årsredovisningen eller koncernens hemsida: Länk.

 

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: grundlön, årlig rörlig ersättning, pensionspremier samt övriga förmåner. Stämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

 

Grundlön

Grundlön bestäms med hänsyn till befattning, kvalifikation och individuell prestation.

 

Rörlig kontantersättning

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 70 % av grundlönen. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på finansiella eller icke-finansiella kriterier. De finansiella målen kan exempelvis avse värdeskapande, omsättningsutveckling, rörelseresultat och rörelsekapital. Målen kan vara såväl individualiserade, kvantifierbara eller kvalitativa. Syftet med den rörliga kontantersättningen är att främja uppfyllandet av de årliga kortsiktiga målen upprättade i enlighet med Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

 

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utbetalas vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära utbetalningar är begränsade i tid samt endast görs på individuell basis, antingen med syftet att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för en extraordinär prestation utöver befattningshavarens vanliga arbetsuppgifter. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

 

I vilken utsträckning kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning har uppfyllts ska beslutas efter det att mätperioden har avslutats. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.

 

Pensionspremier

Pensionsförmånerna ska vara premiebestämda och uppgå till högst 35 % av grundlönen. Den rörliga kontantersättningen ska inte vara pensionsgrundande om det inte framgår av tvingande lag eller kollektivavtal som omfattar den ledande befattningshavaren.

 

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan exempelvis bestå av livförsäkring, privat sjukvårdsförsäkring och förmånsbil. Premier och andra kostnader som avser sådana förmåner får uppgå till högst 15 % av grundlönen.

 

Villkor för utlandsstationerade m.m.

För ledande befattningshavare stationerade i annat land än sitt hemland gäller vissa andra förmåner i enlighet med Bolagets villkor för utlandsstationering. För befattningshavare som är anställda i andra länder än Sverige tillämpas de pensions- och övriga förmåner som överensstämmer med lokal marknadspraxis.

 

Upphörande av anställning

Om en ledande befattningshavares anställning avslutas av Bolaget, får ersättningen uppgå till högst 24 månaders grundlön och beror på ålder, anställningens längd och möjlig ersättning från annan ekonomisk aktivitet eller anställning. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida är uppsägningstiden sex månader. I det senare fallet ska den ledande befattningshavaren inte ha rätt till avgångsvederlag, om inte befattningshavaren är bunden av ett åtagande om konkurrensbegränsning.

   

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

 

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och genomföra riktlinjerna

I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid stämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av stämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

 

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och styrelsen anser att ett avsteg är rimligt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen eller säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor. Detta innefattar beslut om att frångå riktlinjerna.  

 

Ytterligare information som tillhandahålls i samband med riktlinjerna

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i Års- och hållbarhetsredovisningen.       

Accelerate the transformation