Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till Epirocs ledande befattningshavare ska utgöras av en fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitament, pensionsbidrag och övriga förmåner. Den fasta lönen ska avspegla medarbetarens position, kvalifikationer och individuella prestation.
Ersättningen till Epirocs ledande befattningshavare ska utgöras av en fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitament, pensionsbidrag och övriga förmåner. Den fasta lönen ska avspegla medarbetarens position, kvalifikationer och individuella prestation och den rörliga ersättningen ska baseras på i vilken grad förutbestämda kvantifierbara och kvalitativa målsättningar uppnåtts. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 70 procent av den fasta lönen för VD och koncernchefen, till 60 procent för verksamhetsområdeschefer och till 40 procent för övriga ledande befattningshavare. För det fall en ledande befattningshavares anställning avslutas av Bolaget, uppgår kompensationen till mellan 12 och 24 månadslöner beroende på ålder, anställningens längd och möjlig ersättning från annan ekonomisk aktivitet eller anställning.

Prestationsbaserat personaloptionsprogram

Det är viktigt, och har även bedömts vara i aktieägarnas intresse, att nyckelpersonal inom Epiroc har ett långsiktigt intresse av en positiv värdeutveckling för bolagets aktier och att deras prestationer belönas på ett sätt som främjar en sådan utveckling. Årsstämman för Epiroc som hölls den 9 maj 2019 beslutade därför, baserat på ett förslag från styrelsen, att introducera ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för år 2019. Det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet riktas till maximalt 100 nyckelpersoner i Epiroc, vilka kommer att få möjligheten att förvärva maximalt 3 058 704 aktier av serie A i Epiroc.

Tilldelningen av optioner beror på Epirocs värdeökning under 2019, uttryckt som Economic Value Added. I ett intervall på 750 000 000 SEK varierar tilldelningen linjärt från 0 till 100 procent av det maximala antalet optioner. De deltagande nyckelpersonerna delas upp i olika kategorier, med olika antal maximalt tilldelningsbara optioner, beroende på deras position. Tilldelningen av optionerna kommer att ske senast den 20 mars 2020. Löptiden för optionerna är sju år från tidpunkten för tilldelning, och optionerna kan inlösas tidigast tre år efter tilldelning. Lösenpriset ska bestämmas till ett belopp motsvarande 110 procent av genomsnittet av slutkurserna vid Nasdaq Stockholm för Epirocs aktier av serie A under en period om tio arbetsdagar närmast efter publicering av bokslutskommunikén för 2019. En deltagare måste vara anställd för att ha rätt till inlösen av sina optioner. Optionerna är inte överlåtbara.

För koncernledningen och divisionspresidenterna (13 deltagare) gäller som förutsättning för ett deltagande i det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet att de investerar maximalt tio procent av sina respektive grundlöner före skatt för 2019 i Epirocs aktier av serie A. Investeringen kan ta formen av kontantbetalning eller av ett tillskott av redan innehavda aktier, dock ej sådana aktier som innehas som del av de prestationsbaserade personaloptionsprogrammen 2017 och 2018. Deltagandet i planen svarar proportionellt mot gjord investering. De som valt att investera får, förutom ett proportionellt deltagande i optionsplanen, rätt att tre år efter investeringsåret förvärva det antal aktier (matching shares) som svarar mot antalet investerade aktier under personaloptionsplanen 2019 till ett pris av 75 procent av den kurs på vilken lösenpriset för aktierna i planen för 2019 beräknades, under förutsättning av fortsatt anställning och fortsatt innehav av dessa aktier. Har innehavet av de investerade aktierna minskat i antal, minskar också rätten till matching shares aktie för aktie.