Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till Epirocs ledande befattningshavare ska utgöras av en fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitament, pensionsbidrag och övriga förmåner. Den fasta lönen ska avspegla medarbetarens position, kvalifikationer och individuella prestation.

Ersättningen till Epirocs ledande befattningshavare ska utgöras av en fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitament, pensionsbidrag och övriga förmåner. Den fasta lönen ska avspegla medarbetarens position, kvalifikationer och individuella prestation och den rörliga ersättningen ska baseras på i vilken grad förutbestämda kvantifierbara och kvalitativa målsättningar uppnåtts. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 70 procent av den fasta lönen för VD och koncernchefen, till 60 procent för verksamhetsområdeschefer och till 40 procent för övriga ledande befattningshavare. För det fall en ledande befattningshavares anställning avslutas av Bolaget, uppgår kompensationen till mellan 12 och 24 månadslöner beroende på ålder, anställningens längd och möjlig ersättning från annan ekonomisk aktivitet eller anställning.

Prestationsbaserat personaloptionsprogram

Det är viktigt, och har även bedömts vara i aktieägarnas intresse, att nyckelpersonal inom Epiroc har ett långsiktigt intresse av en positiv värdeutveckling för bolagets aktier och att deras prestationer belönas på ett sätt som främjar en sådan utveckling. Årsstämman för Epiroc som hölls den 25 april 2018 beslutade därför, baserat på ett förslag från styrelsen, att introducera ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för år 2018. Det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet riktas till maximalt 100 nyckelpersoner i Epiroc, vilka kommer att få möjligheten att förvärva maximalt 3 200 000 aktier av serie A i Epiroc.

Tilldelningen av optioner beror på Epirocs värdeökning under 2018, uttryckt som Economic Value Added. I ett intervall på 700 000 000 SEK varierar tilldelningen linjärt från 0 till 100 procent av det maximala antalet optioner. De deltagande nyckelpersonerna delas upp i olika kategorier, med olika antal maximalt tilldelningsbara optioner, beroende på deras position. Tilldelningen av optionerna kommer att ske senast den 20 mars 2019. Löptiden för optionerna är sju år från tidpunkten för tilldelning, och optionerna kan inlösas tidigast tre år efter tilldelning. Lösenpriset ska bestämmas till ett belopp motsvarande 110 procent av genomsnittet av slutkurserna vid Nasdaq Stockholm för Epirocs aktier av serie A under en period om tio arbetsdagar närmast efter publicering av bokslutskommunikén för 2018. En deltagare måste vara anställd för att ha rätt till inlösen av sina optioner. Optionerna är inte överlåtbara.

För koncernledningen och divisionspresidenterna (12 deltagare) gäller som förutsättning för ett deltagande i det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet att de investerar maximalt tio procent av sina respektive grundlöner före skatt för 2018 i Epirocs aktier av serie A. Investeringen kan ta formen av kontantbetalning eller av ett tillskott av redan innehavda aktier, dock ej sådana aktier som innehas som del av de prestationsbaserade personaloptionsprogrammen 2016 och 2017 från Atlas Copco. Koncernledningen och divisionspresidenterna som har investerat i aktier av serie A i Epiroc inom ramen för det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet får, förutom ett proportionellt deltagande I optionsprogrammet, rätt att tre år efter investeringen förvärva det antal aktier (matchningsaktier) som svarar mot antalet investerade aktier under personaloptionsprogrammet 2018 till ett pris motsvarande 75 procent av den kurs på vilken lösenpriset för aktierna i programmet för 2018 beräknades, underförutsättning av fortsatt anställning och fortsatt innehav av dessa aktier. Maximalt 60 000 matchningsaktier kan förvärvas.

Delning av Atlas Copcos incitamentsprogram

Atlas Copcos prestationsbaserade personaloptionsprogram för åren 2014–2017 kommer, i enlighet med villkoren för programmen, att delas upp mellan Atlas Copco och Epiroc I samband med utdelningen och noteringen av Epirocs aktier på Nasdaq Stockholm. Cirka 90 nyckelpersoner i Epiroc kommer, enligt de prestationsbaserade personaloptionsprogrammen för åren 2014–2017, att erhålla optioner som baseras på Epirocs aktier, och därmed erhålla incitament i förhållande till Epirocs resultat. Optionernas värde kommer att motsvara värdet på optionerna i Atlas Copco som respektive anställd i Epiroc innehar. Villkoren för de prestationsbaserade personaloptionsprogrammen för åren 2014–2017 motsvarar i alla väsentliga delar villkoren för Epirocs prestationsbaserade personaloptionsprogram för 2018.