Close

Bolagsstyrningsrapporter

Epirocs aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 18 juni 2018. Bolagsstyrning avser det system för beslutsfattande genom vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, kontrollerar bolaget. Epirocs bolagsstyrning är utformad för att stödja koncernens långsiktiga strategi för lönsam tillväxt genom god internkontroll och en sund företagskultur. Utöver relevanta lagar och regelverk följer Epiroc, som ett noterat bolag på Nasdaq Stockholm, även Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt den svenska koden för bolagsstyrning (Koden).
Accelerate the transformation