Close

Bolagsordning för Epiroc Aktiebolag

Org.nr 556041-2149

 

Efter beslut på bolagsstämma den 27 november 2020.

§ 1     

Bolagets företagsnamn är Epiroc Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

 

§ 2       

Styrelsen har sitt säte i Nacka kommun.

 

§ 3       

Bolaget skall bedriva, direkt eller genom hel- eller delägda företag, mekanisk verkstadsrörelse och uthyrning av verkstadsprodukter samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4       

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 300 000 000 kronor och högst 1 200 000 000 kronor.

 

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

 

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av respektive serie kan utges till högst till det antal som motsvarar 100 procent av aktiekapitalet.

 

Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till en tiondels röst. Aktie av serie A och serie B medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknats med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§ 5       

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av 6–12 ledamöter.

 

§ 6     

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller 1-2 registrerade revisionsbolag.

 

§ 7       

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter.

 

§ 8       

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna rösta per post före stämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

 

§ 9     

Bolagsstämma ska hållas i någon av följande kommuner: Stockholm, Nacka, Danderyd, Huddinge, Sollentuna, Solna, Sundbyberg eller Örebro. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

 

§ 10   

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 

1.              Val av ordförande vid stämman,

2.              Upprättande och godkännande av röstlängd,

3.              Godkännande av dagordning,

4.              Val av en eller två justeringspersoner,

5.              Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6.              Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

7.              verkställande direktörens anförande,

8.              Beslut om

(a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b)    dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

(c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

(d)    avstämningsdag för utdelning,

9.              Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

10.          Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter,

11.          Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

12.          Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§ 11

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

 

§ 12

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Accelerate the transformation