Close

Hittar du inte vad du söker?

Vi ger dig de mest populära sidorna nedan.

Vår syn på hållbarhet

Hållbarhet är integrerat i allt vi gör, och vår innovationsagenda går hand i hand med våra kunders hållbarhetsagenda.

Våra fokusområden

De fyra områden som vi ser som prioriterade för att uppnå långsiktig framgång och som samlar de mest betydelsefulla ämnena är:

• Vi använder resurser ansvarsfullt och effektivt

• Vi investerar i säkerhet och välbefinnande

• Vi växer tillsammans med passionerade människor och modiga ledare

• Vi lever enligt de högsta etiska standarderna

Modell över våra fokusområden

Modell över våra fokusområden

Tillgång till metaller och mineraler är en förutsättning för att det moderna samhället ska fungera. Våra kunder inom gruv- och infrastrukturbranscherna spelar viktiga roller i att förse samhället med det som behövs. Det är dock uppenbart att verksamheterna måste vara hållbara. Det innebär verksamheter med låga koldioxidutsläpp, har minimal miljöpåverkan och erbjuder en god arbetsmiljö på ett produktivt och kostnadseffektivt sätt. Genom innovation – särskilt inom automation, digitalisering och elektrifiering – uppnår vi mätbara miljö- och säkerhetsvinster. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och andra intressenter för att utveckla hållbara lösningar.

 

I omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp där elektrifiering, cirkularitet och utveckling av nya teknologier kommer att spela en viktig roll, kommer våra produkter och tjänster att vara en nyckelbidragande faktor för våra kunder.

Kundresan

Epiroc har undertecknat FN:s Global Compact, och vi införlivar dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption i våra riktlinjer och vårt hållbara arbetssätt. Vår uppförandekod (CoC) utgör grunden för allt vi gör och har godkänts av Epirocs styrelse. Alla Epiroc-anställda, liksom våra affärspartners, förväntas följa uppförandekoden.

 

Vår vision, Våga tänka nytt, är en tydlig vägledning för vad vi vill uppnå. Vi utmanar vårt sätt att arbeta, tänka och agera för att hitta nya och hållbara lösningar i en snabbt föränderlig värld. Vi främjar en kreativ miljö där kollegor uppmuntras att vara entreprenöriella och samarbeta över gränserna, dvs. både inom och utanför företaget. Vi strävar efter att attrahera och behålla de bästa talangerna, oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder eftersom vi är övertygade om att inkluderande och mångsidiga team skapar bättre resultat.

Policy

Vi har riktlinjer och processer på plats för att vägleda vårt arbete med hållbarhet och företagsansvar. I Epirocs uppförandekod har vi sammanfattat våra interna policydokument relaterade till affärsetik samt social och miljömässig prestation. Epiroc Code of Conduct in English, pdf.

 

Hållbarhetspolicyn vägleder oss i vårt arbete med hållbarhetsfrågor, Epiroc Group Sustainability Policy.pdf

 

 

 

Mål och nyckeltal

För varje fokusområde finns det ett antal mål och nyckeltal för att säkerställa att vår verksamhet förblir konkurrenskraftig, innovativ och etiskt sund. Prioriteringarna är satta för att säkerställa att vi kan fånga möjligheter samtidigt som vi minskar riskerna. Områdena som fångar våra åtaganden är: att leva enligt de högsta etiska standarderna, säkerhet och hälsa, människor och ledare samt ansvarsfull och effektiv användning av resurser. För mer information, se vår års- och hållbarhetsredovisning. 

Väsentlighet

Väsentlighetsanalysen inkluderar de mest väsentliga miljömässiga, ekonomiska, säkerhetsmässiga, mänskliga rättigheter, arbete och etiska frågor som vi behöver hantera, övervaka och kommunicera. Det är resultatet av interna workshops och dialoger med intressenter, med hänsyn till framväxande trender och annan input. Materiality assessment.

 

Våra aktuella väsentliga frågor framgår i illustrationen nedan. 

Kultur på Epiroc
I denna 2-minutersvideo kan du höra mer om hur kundernas hållbarhetsagenda går hand i hand med vår innovationsagenda.
0:00
|
Progress: 0%
Accelerate the transformation