Close

Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posten som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

 

Valberedningen ska även nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna. På årsstämman 2019 beslutades att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, som representerar de fyra röstmässigt största aktieägarna som är registrerade direkt eller som grupp hos Euroclear Sweden, svenska värdepapperscentralen, samt som önskar utse en representant. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara ledamot i valberedningen. Valberedningen är konstituerad baserat på de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman har registrerats som aktieägare.

 

Följande personer kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2024:

 

  • Petra Hedengran - Investor AB (ordförande) 
  • Helen Fasth Gillstedt - Handelsbanken fonder 
  • Mikael Wiberg - Alecta 
  • Joachim Spetz - Swedbank Robur fonder 
  • Ronnie Leten - Epiroc AB:s styrelseordförande

Epiroc AB:s årsstämma kommer att hållas den 14 maj 2024. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, nominations@epiroc.com, eller per post till Charlotta Grähs, Epiroc AB, Box 4015, 131 04 Nacka. Förslag måste inkomma till valberedningen senast den 14 februari 2024 för att kunna behandlas av valberedningen.

Accelerate the transformation