Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posten som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

 

Valberedningen ska även nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna. På årsstämman 2019 beslutades att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, som representerar de fyra röstmässigt största aktieägarna som är registrerade direkt eller som grupp hos Euroclear Sweden, svenska värdepapperscentralen, samt som önskar utse en representant. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara ledamot i valberedningen. Valberedningen är konstituerad baserat på de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman har registrerats som aktieägare.

 

Följande representanter för aktieägarna i Epiroc AB, tillsammans med styrelseordföranden Ronnie Leten, utgör valberedning inför årsstämman 2022.

 

  • Petra Hedengran – Investor AB (ordförande)
  • Mikael Wiberg – Alecta
  • Helen Fasth Gillstedt – Handelsbanken fonder
  • Jan Andersson – Swedbank Robur fonder
  • Ronnie Leten - Epiroc AB:s styrelseordförande

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, nominations@epiroc.com, eller per post till Jörgen Ekelöw, Epiroc AB, Box 4015, 131 04 Nacka.

 

Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast sju veckor innan årsstämman som ska hållas i Nacka den 25 april, 2022 klockan 17:00.