Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Styrelseutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottet är ansvarigt för att övervaka bolagets finansiella rapportering, riskhantering och interna kontroll samt redovisning och revision. Revisionsutskottet granskar och övervakar även revisorernas opartiskhet och självständighet.

Revisionskommittén består av tre ledamöter: Ulla Litzén (ordförande), Anders Ullberg och Ronnie Leten.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets uppgifter består i att förbereda frågor avseende anställnings- och ersättningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem för VD och koncernchefen och ledande befattningshavare. Riktlinjerna för ersättning ska revideras årligen.

Ersättningsutskottet består för närvarande av Ronnie Leten (ordförande), Lennart Evrell och Johan Forssell.

Återköpsutskott

Styrelsen har utsett ett återköpsutskott. Återköpsutskottet ska förbereda och verkställa återköp av egna aktier i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen att återköpa egna aktier.

Återköpsutskottet består för närvarande av Anders Ullberg (ordförande) och Ronnie Leten.