Close

Styrelseutskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ansvarar för uppföljningen av koncernens finansiella rapportering, finansiell riskhantering och internkontroll samt redovisning och revision. För att säkerställa god finansiell rapportering och riskhantering har utskottet en regelbunden dialog med koncernens externa revisor. Minst en gång per år har revisionsutskottet möte med revisorn utan Koncernledningens närvaro. Revisionsutskottet har även ansvar för att övervaka arbetet som funktionen "Group Internal Audit & Assurance" genomför. Utskottet utvärderar och bistår också valberedningen med förslag till val av extern revisionsfirma. Revisionsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter och majoriteten av dessa ska vara oberoende i förhållande till koncernen och dess ledning.

 

Revisionsutskott består av Ulla Litzén (ordförande), Astrid Skarheim Onsum, Ronnie Leten och Lennart Evrell. Samtliga är oberoende i förhållande till koncernen och dess koncernledning. 

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet föreslår principer för ersättning och anställningsvillkor för medlemmar i koncernledningen samt nyckelpersoner. Ersättningsutskottet ska bestå av tre ledamöter som inte är anställda i koncernen. Styrelsens ordförande är ordförande i utskottet. Övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till koncernen och dess ledning.

 

Ersättningsutskottet består av Ronnie Leten (ordförande), Lennart Evrell och Johan Forssell. Samtliga är oberoende i förhållande till koncernen och dess koncernledning.

 

Återköpsutskott

För att förbereda och verkställa återköp av företagets egna aktier i enlighet med årsstämmans bemyndigande har styrelsen utsett ett återköpsutskott. Återköpsutskottet består av Ulla Litzén och Ronnie Leten.
Sidan uppdaterades 2023-06-12
Accelerate the transformation