Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Bolagsstyrning

På Epiroc strävar vi efter att driva vårt bolag hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt på uppdrag av våra aktieägare och andra intressenter. Det handlar inte bara om vad vi gör, utan lika mycket om hur vi gör det. Vi vägleds och kontrolleras av ett system av regler, praxis och processer som har som syfte att säkra en långsiktig tillväxt.
Bolagsstyrning handlar om hur ett bolag drivs så att dess ägares intressen säkras. Bolagsstyrning i noterade svenska bolag regleras genom en kombination av skrivna regler och etablerad praxis. Regelverken består av Aktiebolagslagen, Nadaq Stockholms börsregler och den svenska Koden för bolagsstyrning. Från och med noteringsdagen följer Epiroc den svenska Koden för bolagsstyrning. Bolag som följer Koden måste klart ange eventuella avsteg från Koden och motiv därtill. Epirocs eventuella avsteg från koden och deras motiv beskrivs löpande i bolagsstyrningsrapporten som är en del av Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning varje år och finns att läsa här.