Close

Epirocgruppens gemensamma pensionsstiftelse

Epiroc har en pensionsstiftelse som tryggar de förmånsbestämda (ITP 2) pensionsutfästelser som lämnats av Epiroc AB och dess svenska dotterbolag. Pensionsstiftelsen är en pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera, även känd som Tryggandelagen

Pensionsstiftelsen är en egen juridisk person som är skild från Epiroc-gruppen och styrs av en styrelse med representanter från både arbetsgivare och arbetstagare. Den förmögenhet som förvaltas av pensionsstiftelsen uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. Förmögenheten i pensionsstiftelsen är investerad i flera olika typer av tillgångar för att uppnå en god riskspridning. För mer information om hur pensionsstiftelsen arbetar med tillgångsförvaltning, se dokumentet Placeringsriktlinjer nedan.

 

Epiroc AB har väletablerade processer och höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Stiftelsen har därför som målsättning att inte nämnvärt avvika från Epiroc ABs ställningstaganden gällande allmänna hållbarhetsfrågor. Styrelsen för Epirocgruppens gemensamma pensionsstiftelse har beslutat att stiftelsen inte beaktar investeringsbesluts konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, PAI enligt SFDR artikel 4.1 (b). Styrelsens bedömning att redovisning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR och tillhörande delegerad förordning anses oproportionerligt betungande för pensionsstiftelsen att beakta med hänsyn till stiftelsens storlek, art, omfattning och komplexitet. Pensionsstiftelsens styrelse bedömning gäller tills vidare.

 

Epiroc har ansvaret att uppfylla pensionsåtagandena. Inga pensionsutbetalningar sker från pensionsstiftelsen, denna agerar som en pant för arbetsgivarens åtaganden. Som en extra trygghet är pensionsåtagandet även kreditförsäkrat hos försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti. I det fall arbetsgivaren inte kan uppfylla sina åtaganden tar PRI kontroll över pensionsstiftelsen för att sen använda kapitalet till att infria pensionsåtagandena.

Pensionsstiftelsen står under tillsyn av Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Stockholm. 

Årsredovisning

Accelerate the transformation