Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Hållbarhet

Vår framgång bygger på hållbarhet och en stark företagskultur

Hållbarhet är integrerat i allt vi gör och vår innovationsagenda går hand i hand med våra kunders hållbarhetsagenda.

 

Tillgång på metaller och mineraler är en förutsättning för att det moderna samhället ska fungera. Våra kunder inom gruvdrift- och infrastrukturbranscherna spelar en viktig roll för att förse samhället med det som behövs. Det är dock uppenbart att verksamheten måste vara hållbar. Det innebär att verksamheten använder lösningar med låga koldioxidutsläpp, har minimal miljöpåverkan, erbjuder en god arbetsmiljö och samtidigt är produktiv och kostnadseffektiv.

 

Genom innovation - särskilt inom automation, digitalisering och elektrifiering - uppnår vi mätbara miljö- och säkerhetsvinster. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och andra intressenter för att utveckla hållbara lösningar. I övergången till en ny, utsläppssnål ekonomi där elektrifiering, cirkularitet och utveckling av ny teknik spelar en viktig roll, kommer våra produkter och tjänster att vara en viktig bidragande faktor för våra kunder.

 

Epiroc har undertecknat FN:s Global Compact, och vi införlivar dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption i våra policyer och strategier för hållbarhet. Vi åtar oss att arbeta med och integrera mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår uppförandekod (CoC) utgör grunden för allt vi gör och har godkänts av Epirocs styrelse. Alla Epirocs medarbetare, liksom våra affärspartners, förväntas följa koden.

Vår nya vision, "Dare to think new", är en tydlig vägledning om vad vi vill uppnå. Vi utmanar vårt sätt att arbeta, tänka och agera för att hitta nya och hållbara lösningar i en snabbföränderlig värld.

 

Vi har fyra fokusområden och har identifierat nyckeltal (KPI:er) för varje fråga i syfte att hjälpa oss att mäta deras relevans och påverkan.

Observera att övrig information på våra hållbarhetssidor är på engelska och länkarna nedan tar dig till vår engelska webbplats.

 

För mer information på svenska, läs vår Års- och hållbarhetsrapport

Accelerate the transformation