Close

Rapport från Epirocs årsstämma 2023

maj 23, 2023 18:30 CEST

Stockholm: Epiroc AB höll den 23 maj sin årsstämma under ordförandeskap av Charlotte Levin.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. 

Den föreslagna utdelningen om 3,40 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om 1,70 kronor vardera, fastställdes. Avstämningsdag för första utbetalningstillfället är den 25 maj 2023 och avstämningsdag för andra utbetalningstillfället är den 24 oktober 2023. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear den 30 maj 2023 och den andra utbetalningen den 27 oktober 2023.

Årsstämman godkände ersättningsrapporten.

Följande nio styrelsemedlemmar omvaldes: Anthea Bath, Lennart Evrell, Johan Forssell, Helena Hedblom, Jeane Hull, Ronnie Leten, Ulla Litzén, Sigurd Mareels och Astrid Skarheim Onsum. Ronnie Leten omvaldes som styrelseordförande. 

Årsstämman fastställde styrelsearvoden till styrelseledamöter valda av stämman som inte är anställda av Bolaget enligt följande: 
Styrelsearvode till ordföranden med 2 585 000 kronor och 810 000 kronor var till övriga ledamöter. Till ordföranden i revisionsutskottet 290 000 kronor och 190 000 kronor var till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningsutskottet 135 000 kronor och 100 000 kronor var till övriga ledamöter, samt 70 000 kronor var till styrelseledamot som deltar i annat utskottsarbete i enlighet med styrelsebeslut.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att att välja mellan att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant.
Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier. 

Årsstämman omvalde Ernst & Young som bolagets revisor. Arvodet till revisorns skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2023.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2023 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2017, 2018, 2019 och 2020 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. 

Årsstämman godkände den föreslagna instruktionen för valberedningen.

Ett anförande av Epirocs VD och koncernchef Helena Hedblom kommer att finnas tillgängligt på Gruppens hemsida: www.epirocgroup.com/arsstamma. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer och media 
010 755 0106

ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 

media@epiroc.com

Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 50 miljarder kronor under 2022, och har cirka 18 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se

2023 Samtliga koncernnyheter Andra koncernnyheter

Accelerate the transformation