Close

Epiroc delårsrapport Kv2

juli 19, 2018 12:00 CEST

April - juni 2018 i korthet:  • Orderingången ökade med 21% till MSEK 10 483 (8 662), organisk tillväxt på 18%
  • Intäkterna ökade 25% till MSEK 9 843 (7 879), organisk tillväxt på 22%
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 810 (1 468), inklusive kostnader om MSEK 181 (53) relaterade till splitten från Atlas Copco och förändring i avsättning till långsiktiga incitamentsprogram
  • Rörelsemarginalen uppgick till 18,4% (18,6), negativt påverkad med 1,8 procentenheter (0,7) av kostnader relaterade till splitt och incitamentsprogram  
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1,09 (0,89)  
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 199 (1 313)  
  • Epiroc noterades på Nasdaq Stockholm den 18 juni och refinansierades som ett fristående bolag

VD-kommentar:

Ytterligare ett kvartal med orderingång över 10 miljarder
Det andra kvartalet 2018 fortsatte starkt, som förväntat. Orderingången ökade med 18% organiskt och uppgick till MSEK 10 483. Intäkterna ökade till MSEK 9 843 med 22% organisk tillväxt. Vårt rörelseresultat var MSEK 1 810, inklusive kostnader om MSEK 181 för splitten från Atlas Copco och förändring i avsättning för långsiktiga incitamentsprogram. Rörelsemarginalen var 18,4%, negativt påverkad med 1,8 procentenheter av kostnader relaterade till splitten och incitamentsprogram.  


Efterfrågeutveckling och trender
Efterfrågan från våra kunder på vår utrustning och service fortsatte att vara stark i alla geografiska regioner med särskilt hög ordertillväxt i Sydamerika och i Afrika/Mellanöstern. Efterfrågan på utrustning från våra gruv- och infrastrukturkunder utvecklades gynnsamt både för under- och ovanjordstillämpningar. Inom gruvdelen fortsatte de flesta av våra utrustningsorder att vara för expansion i befintliga gruvor. Inom infrastruktur ökade orderingången både för bergborrningsutrustning och för hydrauliska verktyg i en god takt. Dessutom hade vår eftermarknad för service och bergborrverktyg en positiv utveckling på nästan alla våra marknader. Vi ser också att efterfrågan fortsätter att vara god i början av tredje kvartalet. 

Högre produktion i våra fabriker, men fortfarande mer att göra
Det gläder mig att vi kunde öka våra utrustningsleveranser jämfört med första kvartalet. Vi fortsatte att öka vår kapacitet, inklusive ökad slutmontering hos underleverantörer för att behålla vår anpassningsförmåga och kapitaleffektivitet. Trots framstegen måste vi vidta ytterligare åtgärder för att få vår kapacitet i nivå med den nuvarande efterfrågan. De ökade intäktsvolymerna bidrog till en förbättring av den underliggande rörelsemarginalen med en tillfredsställande utveckling för segmentet Equipment & Service. Utvecklingen inom segmentet Tools & Attachments var mindre tillfredsställande och åtgärder pågår. Ökningen av rörelsekapitalet under kvartalet hade en negativ påverkan på vårt kassaflöde. Huvuddelen av ökningen är driven av kundfordringar och varulager på grund av vår fortsatta tillväxt, men vi adresserar också mer långsiktiga  ineffektiviteter genom vårt pågående program för förbättringar av logistikkedjan. 


Innovation
Intresset från våra kunder för automation och batteridriven utrustning är fortsatt starkt. Detta demonstrerades inte minst av initiativet från LKAB, Europas största järnmalmsproducent, att skapa ett teknikpartnerskap med ambitionen att sätta en ny standard för hållbar gruvdrift med autonom, digitaliserad och koldioxidfri utrustning. Epiroc är stolta över att vara en utvald partner i detta samarbete. Jag tror att det här initiativet är ett tecken på den omvandling som våra kunder påbörjat, men det är viktigt att komma ihåg att denna omvandling tar både tid och betydande utvecklingsinsatser. Vi fortsätter att öka våra aktiviteter och resurser inom detta område, såväl som inom andra områden. Ett exempel på detta är ett smart ventilationssystem som optimerar luftkvalitet, luftflöde och energiförbrukning automatiskt och markant kan minska energiförbrukningen och ventilationskostnaderna för våra kunder. 

Noterade på Nasdaq Stockholm
18 juni var Epirocs födelsedag som ett fristående företag och handeln med våra aktier började på Nasdaq Stockholm. Delningen från Atlas Copco-koncernen och noteringsprocessen genererade kostnader under det första halvåret 2018 och vi kommer även att ha en del kostnader under det andra halvåret, om än på lägre nivå. Vi ser nu fram emot att skapa aktieägarvärde och fortsätta att ta hand om våra kunder på bästa sätt. 

Per Lindberg, 
VD och koncernchef

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas idag kl.14.00. Information finns tillgänglig på epirocgroup.com/se/investors.

För mer information kontakta:
Ingrid Östhols, Chef Investerarrelationer 
010 755 0106
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef

070 347 2455
media@epiroc.com
Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 12.00. 


Epiroc är en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur- och råvaruindustrierna. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkar Epiroc innovativa borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning, och tillhandahåller förstklassig service och förbrukningsvaror. Bolaget har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 31,4 miljarder kronor under 2017, och har över 13 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

Legala pressmeddelanden Samtliga koncernnyheter 2018

Accelerate the transformation