Close

Koncernledning

VD och koncernchef utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av Epirocs verksamhet. Förvaltningen ska ske i enlighet med de anvisningar och föreskrifter som styrelsen fastställt. Sedan den 1 mars 2020 är Helena Hedblom VD och koncernchef för Epiroc.

Koncernledningen utses av VD och koncernchef och ska bistå denna i den löpande förvaltningen. Baserat på de mål som styrelsen fastställt sätter koncernledningen upp mål för den operativa verksamheten, tilldelar resurser och övervakar resultatet. Koncernledningen sammanträder varje månad för att granska det finansiella resultatet, uppdatera prognoser och planer samt diskutera strategiska frågor. 

Accelerate the transformation