Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Epiroc delårsrapport Kv4

5 februari 2019


· Orderingången ökade med 17% till MSEK 9 468 (8 058), organisk tillväxt på 11%
· Intäkterna ökade 25% till MSEK 10 558 (8 464), organisk tillväxt på 19%
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 162 (1 528), inklusive kostnader relaterade till splitten från Atlas Copco och förändring i avsättning till långsiktiga incitamentsprogram på netto MSEK +8 (-50)
· Rörelsemarginalen uppgick till 20,5% (18,1) och justerad för splittkostnader och förändring i avsättningar till incitamentsprogram var marginalen 20,4% (18,6)
· Vinst per aktie före utspädning var SEK 1,35 (0,91)
· Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 242 (944)
· Avtal angående fyra förvärv
· Styrelsen föreslår utdelning om SEK 2,10 per aktie att betalas ut i två delar

VD-kommentar:


En solid avslutning under fjärde kvartalet…


Under det fjärde kvartalet uppgick orderingången till MSEK 9 468, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 11% jämfört med fjärde kvartalet 2017, och den var i stort sett oförändrad sekventiellt. Vi har kunnat öka vår kapacitet inom tillverkning och service för att stödja våra kunder och intäkterna uppnådde rekordhöga MSEK 10 558, upp 19% organiskt. Vårt rörelseresultat ökade med 41% till MSEK 2 162. Lönsamheten förbättrades med stöd från såväl organisk tillväxt som från valuta. För Tools & Attachments förbättrades marginalen, förstärkt av våra effektivitetsåtgärder. Kostnaderna relaterade till uppdelningen från Atlas Copco minskar gradvis som planerat och inklusive en positiv förändring av avsättningar för personaloptionsprogram var effekten MSEK +8 i kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 20,4% (18,6) exklusive dessa poster. Vi hade ett startk kassaflöde under kvartalet, tack vare ett starkt rörelseresultat och en minskning av rörelsekapitalet.


…och ett starkt första år för Epiroc


Under vårt första år som Epiroc uppnådde vi en stark tillväxt både för intäkter och resultat, parallellt med en framgångsrik uppdelning och introduktion av det nya bolaget. Vi redovisade ökad orderingång och intäkter med 16% respektive 22%. Rörelseresultatet ökade med 25% och rörelsemarginalen, justerad för splittkostnader och avsättningar för långsiktiga incitamentsprogram, ökade från 19,4% till 20,3%.


Efterfrågan förväntas ligga kvar på en bra nivå


Kundernas efterfrågan på vår utrustning, service och verktyg var fortsatt på en bra nivå under kvartalet. På gruvsidan fortsätter vi att se att majoriteten av våra utrustningsorder är för expansion, och innehåller också några order för nya gruvprojekt. Efterfrågan var fortsatt robust inom infrastruktur. Vår eftermarknadsverksamhet fick stöd av den höga aktiviteten hos vår kunder och en stark tillväxt uppnåddes. Mineralpriserna förändrades inte väsentligt under kvartalet och våra kunder verkar se på framtiden med rimlig tillförsikt. Medan vi förväntar oss att efterfrågan fortsätter att ligga kvar på nuvarande nivå på kort sikt, finns det osäkerhet i form av oro kring konjunkturutvecklingen och spänningar i globala handelsrelationer.


Vi fortsätter med innovation och affärsutveckling


Vi lanserade den andra generationens batteridrivna utrustning vid ett evenemang i Örebro i november. Intresset från kunderna var starkt och vi har börjat få beställningar. Våra kunder är redo för ett stort teknikskifte mot mer automatisering, digitalisering och batteridrift. Även om skiftet kommer att ta tid är det spännande att redan nu se de positiva kundreaktionerna. Under kvartalet förvärvade vi en minoritetspost i ASI Mining. ASI:s kompetens och förmåga kompletterar vår befintliga portfölj av digitala lösningar mycket väl och vi kommer att ytterligare stärka vårt erbjudande inom automation digitalisering.


Förvärv förstärker vår position


Vårt mål är att växa minst 8% per år i genomsnitt över en konjunkturcykel. Medan vi växte väl utöver det under fjärde kvartalet och under 2018, tror vi att vi kontinuerligt behöver göra förvärv för att säkra långsiktig tillväxt samt tillgång till ny teknik, marknader och geografier. Förutom ASI-förvärvet kom vi överens om att förvärva Fordia, New Concept Mining och Sautec i kvartalet. Dessa förvärv kommer att stärka vår position inom prospektering, bergförstärkning och service och lägga till cirka 1,2 miljarder kronor i årliga intäkter. Vi välkomnar våra nya kollegor till Epiroc. Noterbart är också att vi har tecknat ett samarbetsavtal med Ericsson, den ledande leverantören av kommunikationsteknologi, för att gemensamt hjälpa gruvföretag att uppnå optimal trådlös anslutning i sin verksamhet genom 5G-teknik.


Framåtblick


Vi har byggt en stabil grund för Epiroc under 2018 och vi är inriktade på ytterligare värdeskapande. För 2019 fortsätter vi att fokusera på att förbättra våra kunderbjudanden, vår effektivitet, anpassningsbarhet och motståndskraft. Detta är, och kommer att fortsätta att vara, styrkorna i Epiroc.


Per Lindberg
VD och koncernchef


En presentation och telefonkonferens kommer att hållas idag kl.15.00. Information finns tillgänglig på epirocgroup.com/se/investors.

För mer information kontakta:
Ingrid Östhols, Chef Investerarrelationer 
010 755 0106
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef

070 347 2455
media@epiroc.com

  • 20190205 Epiroc Delårsrapport Q4 2018 252.6 kB, PDF