Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Frågor och svar

1. Varför genomförs utdelningen av aktierna i Epiroc?

Styrelsen i Atlas Copco bedömer att det långsiktiga aktieägarvärdet kommer att öka genom en delning av den nuvarande koncernen i två separata bolag och genom utdelning och notering av aktierna i Epiroc.

2. Vad är villkoren för utdelningen?

Den som är registrerad som aktieägare i Atlas Copco på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att utan ersättning erhålla en aktie i Epiroc för varje innehavd aktie av samma slag i Atlas Copco.

3. Måste jag vidta några åtgärder för att erhålla de utdelade aktierna?

Nej, den som är registrerad (direktregistrerad eller genom förvaltare) som aktieägare i Atlas Copco på avstämningsdagen för utdelningen erhåller per automatik aktier i Epiroc.

4. När är avstämningsdagen för utdelningen?

Avstämningsdagen för utdelning av aktier i Epiroc har fastställts till den 14 juni 2018.

5. När kommer prospektet att offentliggöras och var hittar jag det?

Ett prospekt innehållandes information om Epiroc och riskerna förknippade med en investering i Epirocs aktier är planerad att offentliggöras i slutet av maj 2018. Prospektet kommer att göras tillgängligt för nedladdning på Atlas Copcos, Epirocs och SEB:s hemsidor och kan även erhållas i pappersform på Atlas Copcos, Epirocs och SEB:s kontor.

6. Kommer utdelningen att orsaka några skattekonsekvenser för aktieägare?

För aktieägare som har fysisk hemvist i Sverige eller för aktiebolag som är registrerade i Sverige förväntas utdelningen inte föranleda omedelbar beskattning på grund av att Lex ASEA-reglerna tillämpas. Personer som erhåller kontantutbetalning från Epiroc i framtiden eller som avyttrar sitt aktieinnehav i Epiroc kommer att beskattas i Sverige enligt de skatteregler som är tillämpliga för den aktuella transaktionen.

Genom tillämpning av Lex ASEA-reglerna förväntas i samband med utdelningen av aktierna i Epiroc ingen svensk kupongskatt utgå för utländska aktieägare, men kupongskatt kan komma att utgå för framtida kontantutbetalningar. Utdelningen av aktierna i Epiroc, framtida kontantutbetalningar och avyttringar av aktier i Epiroc kommer att beskattas enligt de tillämpliga reglerna i aktieägarens hemviststat. Dubbelbeskattning som följer av detta kan undvikas genom tillämpning av relevant skatteavtal mellan Sverige och aktuell stat.

Hur ställs ytterligare frågor?

Frågor relaterade till finansiella angelägenheter hänvisas till  ir@se.atlascopco.com eller ir@epiroc.com.

För andra frågor, vänligen ring 08-518 01 553

Informationsbroschyren kan beställas::

  • Via e-post på  atlascopco.epiroc@computershare.se

  • Per telefon +46(0)8-518 01 553 

  • Informationsbroschyren kan också laddas ned från Epirocs webbsida under Börsnotering av Epiroc